Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Notariskantoor Savenije

Artikel 1 -Opdrachtnemer

Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan Notariskantoor Savenije, hierna te noemen “Savenije” en worden geacht te worden uitgevoerd door Savenije ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Savenije is mitsdien de enige opdrachtnemer. Onder Savenije wordt verstaan de notaris, de waarnemers en kantoorgenoten, die (mede) me de uitvoering van de opdracht zijn belast.

Artikel 2 – Opdrachtgever en klant

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening. Onder klant wordt verstaan de opdrachtgever alsmede een (rechts)persoon die ter zake de te verrichten werkzaamheden anderszins in een rechtsverhouding tot Savenije staat.

Artikel 3 – Opdracht

Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Savenije zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Savenije is bevoegd bij de uitvoerig van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen, indien dit nodig wordt geacht. Dit zal waar mogelijk geschieden in overleg met de opdrachtgever en hierbij zal telkens de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Iedere aansprakelijkheid van Savenije voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. De opdrachtgever verstrekt aan Savenije een volmacht om namens hem met de desbetreffende derde een overeenkomst aan te gaan en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden. Voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen, impliceert het niet weergesproken in ontvangst nemen van een door Savenije opgemaakte conceptakte, vragenlijst, advies of ander stuk het verlenen van een opdracht hiertoe aan Savenije. De ontvangst door Savenije van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat de aan Savenije of een aan Savenije verbonden notaris de akte van levering zal passeren, of waarin niet specifiek een notaris(kantoor) worden genoemd, impliceert eveneens het verleend zijn van een opdracht door koper en/of verkoper tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.

Artikel 4 – Tarieven en verschotten

1.      Het honorarium van Savenije wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met de door Savenije voor ieder van de aan Savenije verbonden medewerkers vast te stellen uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en Savenije anders is overeengekomen.

2.      Door Savenije ten behoeve van de klant betaalde verschotten zullen separaat in rekening gebracht worden. Tevens zal een vast bedrag in rekening gebracht worden per betrokken partij voor alle te verrichten controles.

3.      De door Savenije verschuldigde negatieve rente aan een bankinstelling, over de voor klanten aangehouden bedragen op de derdengeldenrekening, wordt door Savenije (forfaitair) doorberekend aan klanten.

Artikel 5 – Adviezen-niet doorgegane akte – ingetrokken opdracht

Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. Savenije is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de klant te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de klant en Savenije schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6- overlijden opdrachtgever

Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 7 – Betaling

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk vóór het tijdstip van het passeren van de akte in het bezit te zijn van Savenije. Savenije is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten in rekening te brengen. Deze tussentijdse voorschotnota’s dienen binnen veertien dagen na verzending te worden voldaan.

Artikel 8 – Kosten van invordering

De klant aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Savenije vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede ter zake van de door Savenije bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Als een vordering ter incassering uit handen wordt gegeven, zullen incassokosten in rekening worden gebracht conform de wettelijke regeling zoals opgenomen in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9 – Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen door Savenije worden verricht met inachtneming van de voor haar als notariskantoor geldende wettelijke en andere voorschriften.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

Ter uitvoering van de verzochte dienstverlening zullen de (persoons)gegevens van zowel natuurlijke- als rechtspersonen (waaronder verstaan opdrachtgevers en eventuele wederpartijen en adviseurs) in een elektronisch kaartsysteem worden ingevoerd. Deze gegevens zullen met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld en bewaard een en ander met inachtneming van de ter zake geldende wet- en regelgeving.

Artikel 11 – Communicatie

Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De klant erkent dat de veiligheid van elektronische communicatie niet volledig gewaarborgd is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spamfilters.

Artikel 12 – WWFT, beroepsregels en meldplicht

Een groot deel van de werkzaamheden van Savenije valt onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT). Op grond van de geldende beroepsregels en de WWFT is Savenije onder meer verplicht in verband met de dienstverlening een klantenonderzoek te verrichten. De identiteit van klanten moet vastgesteld en geverifieerd worden, tevens moet vastgesteld worden of er sprake is van een politiek prominent persoon. Van rechtspersonen moet de uiteindelijke belanghebbende (UBO) vastgesteld worden. Savenije heeft hierbij een terugmeldplicht aan de Kamer van Koophandel, indien mocht blijken dat er een discrepantie is tussen de door Savenije vastgestelde UBO en de ingeschreven UBO in het UBOregister. Ongebruikelijk transacties in de zin van de WWFT dienen door Savenije te worden gemeld bij de daarvoor ingestelde autoriteiten, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. Klant is verplicht om aan Savenije alle feiten en omstandigheden te melden alsmede alle informatie te verstrekken, welke van belang zijn voor de uitvoering van de regels van de WWFT en het op basis daarvan uit te voeren klantenonderzoek. Wijzigingen in de feiten en omstandigheden gedurende de klantrelatie tussen Savenije en klant dienen eveneens te worden gemeld. Savenije is bevoegd alles kosten ter uitvoering van de verplichte onderzoeken door te belasten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Savenije verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 14 – Klachten

Savenije doet er alles om klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht klant toch een klacht hebben jegens Savenije, dan zal hij deze klacht eerst bij Savenije naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet, of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot: – de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of – de Geschillencommissie Notariaat; of – de desbetreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen; en/of – de burgerlijke rechter. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

1.      Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan Savenije gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van Savenije wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

2.      De in het vorige lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Savenije aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

3.      Savenije is niet aansprakelijk voor een tekortkoming wegens één of meer fouten en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens in de door Savenije te gebruiken registers zoals het Kadaster, CTR, CLTR, huwelijksgoederenregister, faillissements- en curateleregister, BRP enzovoorts. Savenije is tevens niet aansprakelijk voor een tekortkoming wegens één of meer fouten en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens in mededelingen, adviezen, legal opinies, eerdere akte(n) en/of andere stukken van opdrachtgever, zijn adviseur en/of derden. Savenije mag erop vertrouwen dat die stukken juist zijn.

4.      De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 van dit artikel geldt ook indien Savenije ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

5.      Mocht ondanks een uitsluiting van aansprakelijkheid, Savenije toch aansprakelijk worden gesteld, dan gelden ook in dat geval de in deze voorwaarden omschreven aansprakelijkheidsbeperkingen.

6.      Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Savenije aansprakelijk is. Zo ook zullen alle overige vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Savenije vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden en in ieder geval binnen één jaar na de datum van de laatste declaratie voor de betreffende opdracht.

Artikel 15 – Derdengelden

Savenije mag in het kader van uitvoering van opdrachten gelden van de klant of een derde onder zich houden. Savenije zal deze gelden storten op een derdengeldenrekening bij een bank. Savenije is niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen uit de rekening-courant overeenkomst niet of niet tijdig nakomt

Artikel 16 – Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen Savenije en haar klanten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Savenije en de klant mocht ontstaan kennis te nemen.

Gert Broekhuizen
Alles was duidelijk, en wanneer het je even te snel gaat wordt het met alle liefde nogmaals uitgelegd. Zeer vriendelijk en professioneel behandeld !

Ga wanneer nodig zeker weer heen
Esther Rijnveld
Fijn notariskantoor! Er werd goed met me meegedacht bij de afhandeling van de nalatenschap van mijn vader en de verkoop van de woning. Ik kom hier zeker weer!
Johann Schoenmaker
Goed geholpen
Vriendelijke mensen
Henk Kerkstra
Super snel en flexibel geholpen, 30 min na het telefoontje kon ik terecht. Notaris had tussendoor wel even tijd. Lekker praktisch en uiterst vriendelijk. Thanks!