Appartementsrechten

Wie een appartement koopt wordt eigenaar van een aandeel in een (flat)gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het gebruik van een bepaald gedeelte in het gebouw.

Alle appartementseigenaren zijn tezamen eigenaar van het hele gebouw. Een appartementseigenaar mag als mede-eigenaar alles gebruiken wat in het gebouw tot gezamenlijk gebruik dient (met zijn huisgenoten), de zogenaamde gemeenschappelijke ruimten. Het gedeelte waarvan de betreffende eigenaar het uitsluitend gebruik heeft, wordt veelal aangeduid als privé-gedeelte. Daar hebben andere bewoners niets mee te maken en (behoudens bepaalde uitzonderingen) ook niets over te zeggen.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

De vereniging van eigenaren zorgt voor het regelen van het onderhoud van het appartementsgebouw en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Als een woongebouw door middel van een splitsingsakte wordt gesplitst in appartementen die los verkocht kunnen worden, wordt er automatisch een vereniging van eigenaren opgericht. De eigenaren van de appartementen zijn automatisch (‘van rechtswege’) lid van die vereniging.

De regels die aan de wijze van functioneren van een Vereniging van Eigenaren worden gesteld (statuten, bestuur, ledenvergadering en dergelijke), zijn gelijk aan die van een vereniging in het algemeen, met enkele bijzondere aanvullingen.

Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars van de appartementsrechten.

De regels waaraan de leden van de VvE zich hebben te houden staan omschreven in de statuten van de VvE. Het geheel aan statuten bestaat in ieder geval uit de (notarieel opgestelde) splitsingsakte en kan worden uitgebreid met een huishoudelijk reglement.

Splitsingsakte

De splitsingsakte is bij het ontstaan van de VvE door de notaris opgesteld en vastgelegd. De notaris heeft daarmee het juridische fundament van de VvE gelegd. De akte is ingeschreven in de openbare en niet openbare registers van het kadaster. Vaak wordt door de notaris in de akte van splitsing verwezen naar het reglement dat is opgemaakt ten behoeve van de akten van splitsing. Alle regels die daar instaan zijn van toepassing op de akte van splitsing, de notaris vermeld in die akte van splitsing de uitzonderingen op die regels. Iedereen heeft de mogelijkheid kennis te nemen van de inhoud van de splitsingsakte. In de akte van splitsing is het aandeel van iedere eigenaar in de totale kosten conform een verdeelsleutel vastgelegd.

Een VvE kent vier wettelijk verplichte organen: de algemene ledenvergadering, het dagelijks bestuur, de voorzitter van de (leden)vergadering en de kascontrolecommissie (of Raad van commissarissen).

De algemene ledenvergadering (ALV) is de hoogste instantie binnen de VvE. Stemgerechtigd zijn de eigenaars, onverminderd hetgeen in het Burgerlijk Wetboek Boek 5, artikel 123 derde lid bepaald wordt voor vruchtgebruikers.

Het bestuur wordt uitgeoefend door één of meer “bestuurders”, die al dan niet uit de eigenaars door de vergadering wordt benoemd. (Het bestuur kan dus worden uitbesteed, hetgeen in de praktijk op onderdelen vaak gebeurt.) Het bestuur schrijft tenminste éénmaal per jaar een algemene ledenvergadering uit.

Het huishoudelijk reglement

Een VvE kan een “huishoudelijk reglement” opstellen. In het huishoudelijk reglement worden zaken van meer huishoudelijke aard geregeld in aanvulling op het gestelde in de splitsingsakte. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten.

Reservefonds

De vereniging van eigenaren is verplicht een reservefonds in stand te houden. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat er voldoende geld is gespaard voor (groot) onderhoud van het gebouw.

U hebt een appartement gekocht en zoekt een deskundige notaris in Heerenveen voor het opstellen van een akte van levering? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Meer weten?

Neem contact op met

Bert Tjaarda

  • 0513 64 51 01
  • B.Tjaarda@notarissavenije.nl
Delen
Gert Broekhuizen
Alles was duidelijk, en wanneer het je even te snel gaat wordt het met alle liefde nogmaals uitgelegd. Zeer vriendelijk en professioneel behandeld !

Ga wanneer nodig zeker weer heen
Esther Rijnveld
Fijn notariskantoor! Er werd goed met me meegedacht bij de afhandeling van de nalatenschap van mijn vader en de verkoop van de woning. Ik kom hier zeker weer!
Johann Schoenmaker
Goed geholpen
Vriendelijke mensen
Henk Kerkstra
Super snel en flexibel geholpen, 30 min na het telefoontje kon ik terecht. Notaris had tussendoor wel even tijd. Lekker praktisch en uiterst vriendelijk. Thanks!