Vereniging

Een vereniging kan voor verschillende doelen worden opgericht, maar het doel mag niet zijn het maken van winst ter verdeling onder de leden. Het is overigens niet verboden om winst te maken en fondsen te vormen, maar die moeten dan wel ten goede komen aan het gemeenschappelijk doel. De voornaamste bron van inkomsten van de vereniging is de contributie van de leden, maar daarnaast behoren ook donaties, subsidies, legaten, schenkingen en dergelijke tot de mogelijkheden.

Volledige of beperkte rechtsbevoegdheid

Een vereniging hoeft niet bij notariële akte te worden opgericht, maar deze is dan wel slechts beperkt rechtsbevoegd. Een vereniging die wel bij notariële akte wordt opgericht heeft volledige rechtsbevoegdheid, met het gevolg dat zij onroerende zaken kan verkrijgen en erfgenaam kan zijn. Verder hebben de bestuursleden van een vereniging met statuten die in een notariële akte zijn vastgelegd in principe geen persoonlijke aansprakelijkheid voor verplichtingen die zij voor de vereniging aangaan.

Aansprakelijkheid bestuurders

Wanneer de statuten niet in een notariële akte zijn vastgelegd zijn de bestuurders die voor de vereniging naar buiten toe optreden en de vereniging daarbij binden, naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk (soms zelfs tot na hun aftreden als bestuurslid).

Wanneer een vereniging niet bij notariële akte is opgericht, kan de ledenvergadering later alsnog besluiten de statuten op te nemen in een notariële akte. De bestuursleden zijn dan niet langer persoonlijk aansprakelijk.

Akte van oprichting

Een aantal zaken moeten in ieder geval in de oprichtingsakte worden geregeld, zoals de naam (waarvan het woord “vereniging” géén deel hoeft uit te maken), de zetel, het doel, de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders, de wijze van bijeenroeping van de algemene ledenvergadering en de bestemming van een eventueel batig saldo ingeval van ontbinding van de vereniging. Daarnaast worden in de statuten veelal opgenomen de verplichtingen en bevoegdheden van de algemene ledenvergadering en het bestuur.

Een wijziging van de statuten van een vereniging, welke is opgericht bij notariële akte dient eveneens in een notariële akte te worden vastgelegd

Inschrijving kamer van koophandel

De vereniging, die bij notariële akte is opgericht, is verplicht zich te laten inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Ook moet daar een afschrift van de statuten ter inzage worden gelegd en worden de persoonlijke gegevens van de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders daar ingeschreven. Zolang de eerste opgave bij de Kamer van Koophandel niet is geschied, is iedere bestuurder die de vereniging bindt naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Meer weten?

Neem contact op met

Bert Tjaarda

  • 0513 64 51 01
  • B.Tjaarda@notarissavenije.nl
Delen
Gert Broekhuizen
Alles was duidelijk, en wanneer het je even te snel gaat wordt het met alle liefde nogmaals uitgelegd. Zeer vriendelijk en professioneel behandeld !

Ga wanneer nodig zeker weer heen
Esther Rijnveld
Fijn notariskantoor! Er werd goed met me meegedacht bij de afhandeling van de nalatenschap van mijn vader en de verkoop van de woning. Ik kom hier zeker weer!
Johann Schoenmaker
Goed geholpen
Vriendelijke mensen
Henk Kerkstra
Super snel en flexibel geholpen, 30 min na het telefoontje kon ik terecht. Notaris had tussendoor wel even tijd. Lekker praktisch en uiterst vriendelijk. Thanks!