Hypotheek

Bij de aankoop van een woning zult u in de meeste gevallen geld moeten lenen van een bank. Indien u voldoet aan eisen die de bank stelt dan is de bank bereid u – onder voorwaarden – geld te lenen.

De voorwaarden en bepalingen waaronder zulks kan geschieden zal veelal vermeld komen te staan in de hypotheekakte.

Doel hypotheek

De hypotheekakte heeft tot doel aan de bank zekerheid te geven voor de terugbetaling van de geleende gelden. U geeft daarmee uw huis of andere onroerende zaak (of erfpacht, opstal, appar­tement) als onder­pand aan de bank. Bij een onverhoopte execu­toriale verkoping wordt de bank dan uit de opbrengst boven andere schuldeisers voldaan.

Wat wordt er geregeld in de hypotheekakte?

In de hypotheekakte worden vaak twee verschillende zaken geregeld:

1. de met de bank gemaakte afspraken over de lening (hoofd­som, rente, aflossing, opeisbaarheid etc.), al dan niet in combinatie met een afgesloten levensverzekering of een overlijdensrisicoverzekering;

2. de zekerheid voor de bank (hypotheek op het huis, pand­recht op de daarbij behorende roerende zaken en, indien van toepassing, op de rechten uit een afgesloten verzeke­ring). De zekerheid voor de bank bestaat erin dat de bank, mocht de schuldenaar niet meer voldoen aan zijn rente- en aflos­sin­gsverplichtingen, het onderpand mag veilen en vervolgens als eerste uit de opbrengst wordt voldaan met voorrang boven gewone schuldei­sers.

Verhoogde inschrijving

In elke hypotheekakte moet een bedrag staan waarvoor de zeker­heid wordt gegeven. Vaak is dit bedrag gelijk aan de hoogte van de geslo­ten geldle­ning. Soms is dit bedrag hoger. Er wordt bijvoorbeeld € 100.000 geleend van de bank, maar zekerheid gegeven € 130.000. De bank heeft dan dus meer zekerheid dan eigenlijk nodig is, maar dit kan van pas komen als later nog meer geld van de bank wordt geleend, bij voorbeeld € 20.000. Dan hoeft er geen nieuwe hypotheek­akte meer te worden opgemaakt en kan volstaan worden met een onder­handse schuldbe­kentenis die op de bank wordt getekend. Dat bespaart uiter­aard notaris- en kadaster­kos­ten.

Extra bedrag voor achterstallige rente en kosten

Verder wordt altijd een tweede bedrag in de hypotheekakte opgenomen (dit is een percentage van het eerste bedrag (het hypotheekbedrag). Dit tweede bedrag duidt niet op een schuld aan de bank, maar de bank wil extra zeker­heid voor het geval de schuldenaar in de toekomst een achterstand krijgt in de beta­ling van rente en aflossing. De bank wil ook voor die eventuele toekomstige vorde­ringen het huis als onderpand hebben.Beide bedragen tezamen vormen de maximale zekerheid voor de bank.

Algemene voorwaarden van de bank

Altijd wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van geldlening. Algemene voorwaarden, de zogenaamde kleine lettertjes, bevatten een uitgebreid scala aan regelingen die ervoor zorgen dat de rechten van de bank, maar ook de rechten van de schuldenaar, tot in detail worden vastgelegd. In hoofdlijnen wordt hierin geregeld, wanneer de lening opeisbaar zal zijn: in het algemeen is dit slechts in zeer extreme situaties het geval, zoals bij wanbetaling, faillissement, surseance van betaling, bij verwaarlozing van het onderpand, etc. Veel andere gevallen van opeisbaarheid, zoals bij verkoop of overlijden worden pas benut als de situatie daar aanleiding voor geeft.

U kunt een lening met of zonder nationale hypotheekgarantie (NHG) aangaan. Voor meer informatie daarover  https://www.nhg.nl

Sinds 1 januari 2013 is NHG uitsluitend mogelijk voor nieuwe leningen, indien deze volledig wordt afgelost middels een annuïteiten- of lineair–aflosschema. Dit betekent dat aflossingsvrije-, spaar-, leven- en/of beleggingshypotheken niet meer mogelijk zijn.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Meer weten?

Neem contact op met

Trynke Westhof-Boersma

  •  0513 64 51 01
  • t.boersma@notarissavenije.nl
Delen
Gert Broekhuizen
Alles was duidelijk, en wanneer het je even te snel gaat wordt het met alle liefde nogmaals uitgelegd. Zeer vriendelijk en professioneel behandeld !

Ga wanneer nodig zeker weer heen
Esther Rijnveld
Fijn notariskantoor! Er werd goed met me meegedacht bij de afhandeling van de nalatenschap van mijn vader en de verkoop van de woning. Ik kom hier zeker weer!
Johann Schoenmaker
Goed geholpen
Vriendelijke mensen
Henk Kerkstra
Super snel en flexibel geholpen, 30 min na het telefoontje kon ik terecht. Notaris had tussendoor wel even tijd. Lekker praktisch en uiterst vriendelijk. Thanks!