Koopovereenkomst

U zoekt een deskundige notaris in Heerenveen voor het opstellen van een koopovereenkomst? Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Wat is een koopovereenkomst?

De koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke vastlegging van de afspraken die koper en verkoper hebben gemaakt ten aanzien van een registergoed (woning, appartement etc).

In de koopovereenkomst wordt (onder meer) vastgelegd tegen welke koopprijs de koop is aangegaan, wie de kosten van de akte voor zijn rekening neemt, wanneer de feitelijke levering dient plaats te vinden (sleuteloverdracht) en wanneer de juridische levering zal dienen plaats te vinden (het tekenen van de akte van levering). Er zal aandacht besteed worden aan de feitelijke situatie van het registergoed, zoals verontreiniging, aanwezigheid van asbest en/of tanks.

Waarborgsom

Er kan worden overeengekomen dat de koper een waarborgsom stort of bankgarantie doet afgeven ter grootte van 10% van de koopprijs, zulks ter verzekering van de nakoming van de verplichtingen van de koper jegens de verkoper. Deze waarborgsom zal gestort dienen te worden op de derdenrekening van de notaris en de bankgarantie zal dienen worden afgegeven aan het kantoor van de notaris.

Ontbindende voorwaarde

Er kunnen diverse soorten ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst worden vastgelegd. De meest voorkomende en bijna standaard ontbindende voorwaarde is het “financieringsvoorbehoud”. De koper krijgt alsdan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden, indien hij er voor een afgesproken datum niet in slaagt om de benodigde financiering voor de aankoop te regelen. Uiteraard dient de koper zich hiervoor wel in te spannen en zal veelal minimaal 2 afwijzingen moeten worden overlegd van verschillende bankinstellingen.

Boetebepaling

Standaard bepaling in een koopovereenkomst is de genoemde “10% boete bepaling”. Indien één van de beide partijen zijn of haar verplichtingen niet na komt of na kan komen kan hij of zij (onder voorwaarden) 10% boete verschuldigd zijn aan de wederpartij.

Partijen kunnen voorts nog met elkaar overeenkomen dat de koopovereenkomst wordt ingeschreven in het kadaster (“kadasterverklaring”). Hierdoor wordt de koper beschermd tegen onheil van de kant van de verkoper, zoals bijvoorbeeld een faillissement, later gelegd beslag of als de verkoper de woning nadien nog aan een hogere bieder wil verkopen. De werking van deze inschrijving is beperkt tot 6 maanden.

Bedenktijd

Sinds 1 september 2003 is er een nieuwe regeling ter bescherming van de koper. De particuliere koper van een woning heeft 3 dagen bedenktijd om alsnog van de koop af te komen. Deze 3 dagen bedenktijd begint te lopen nadat de koper een kopie van de getekende koopovereenkomst heeft ontvangen.

De uitwerking van de koopovereenkomst vindt plaats bij de akte van levering.

Meer weten?

Neem contact op met

Bert Tjaarda

  • 0513 64 51 01
  • B.Tjaarda@notarissavenije.nl